window-seat-2823723_1920.jpg

nǐ pāi yī, wǒ pāi yī

你拍一,我拍一

you clap one, I clap one

yī gè péngyou zuò fēijī

一个朋友坐飞机

one friend rides the airplane