1.png

ce shi

1.png

yī èr, zuò yīkuàir

一二,坐一块儿

one two, sit together

1.png

wǔ liù, qù tī qiú

五六,去踢球

five six, go play soccer

1.png

jiǔ shí, zhàn de zhí

九十,站得直

nine ten, stand up straight

1.png

mō mō tóu

摸摸头 

touch head


1.png

ce shi

1.png

sān sì, lái xiězì

三四,来写字

three four, come write characters

1.png

qī bā, ài wǒ jiā

七八,爱我家

seven eight, love my home

1.png

shēnchū shǒu   

伸出手 

reach out hand