1.png

wǎnshang zǎo shuìjiào, zǎoshang qǐchuáng zǎo

晚上早睡觉,,早上起床早

sleep early at night, get up early in the morning


cóngláibù chídào, wǒ de xíguàn hǎo

从来不迟到,我的习惯好

never late, my habit is good

1.png

hóngdēng tíng, lǜdēng xíng  

红灯停,绿灯行

red light - stop, green light - go


zǒulù xiǎoxīn

走路小心

 walk carefully


duō kān, duō tīng

多看,多听

watch more, listen more